X

Privacyverklaring

POSVIDEO

 

In deze privacyverklaring legt POSVIDEO, gevestigd aan het adres Pilotenstraat 18e

(1059 CJ) in Amsterdam vast op welke manier zij omgaat met de persoonsgegevens

die je direct of indirect aan ons verstrekt.

 

Contactgegevens:

http://www.posvideo.tv

Telefoon: +31 20 7508390

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en tijdens telefonisch contact

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

POSVIDEO verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Vanwege jouw deelname en/of bezoek aan door POSVIDEO geproduceerde televisieprogramma’s, evenementen of andere projecten waar je je voor aan hebt gemeld;

 

Hoe lang bewaren we de gegevens

POSVIDEO bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor wij jouw gegevens verzamelen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

POSVIDEO verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een met een opdrachtgever gesloten overeenkomst (bv omroepen) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven op wiens verzoek wij jouw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst.

 

Hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen:

POSVIDEO neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en heeft dan ook passende technische- en veiligheidsmaatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Welke rechten je hebt:

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn de volgende rechten van toepassing voor individuele personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Recht van toegang – het recht om geïnformeerd te worden over en toegang te verzoeken tot de persoonsgegevens die wij van jou verwerken
 • Recht op rectificatie – het recht ons te verzoeken dat wij jouw persoonsgegevens wijzigen of bijwerken indien deze onjuist of onvolledig zijn
 • Recht op verwijdering – het recht ons te verzoeken dat wij jouw persoonsgegevens verwijderen
 • Recht op beperking – het recht ons te verzoeken dat wij tijdelijk of permanent stoppen met het verwerken van jouw persoonsgegevens of een deel daarvan
 • Recht op bezwaar – het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen onze persoonsgegevensverwerking en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden
 • Recht op gegevensportabiliteit – het recht om een kopie te vragen van uw persoonsgegevens in electronische vorm en het recht om die gegevens te verzenden voor gebruik in een service door een andere partij

 

Als je gebruik wilt maken van een van de hierboven genoemde rechten dan kun je daarvoor contact met ons opnemen via info@posvideo.tv

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot gebruikmaking van een of meer van deze rechten ook daadwerkelijk door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan een paspoort), paspoortnummer en BSN nummer zwart/onzichtbaar. Dit ter bescherming van jouw privacy.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Wijzigingen privacy statement

POSVIDEO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren je dit statement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vind je altijd op www.posvideo.tv/privacy

 

 

Adres

Pilotenstraat 19
1059 CH Amsterdam
The Netherlands

Telefoon

+31 (0)20-7508390 Algemeen Amsterdam Office
+31 (0)6-36315543 Algemeen Mobile

E-mail

info@posvideo.tv
PosVideo